Värska valla üldplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu “Setomaa kultuuripärand” avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

 

Värska valla üldplaneeringut täpsustav teemaplaneering “Setomaa kultuuripärand” võeti vastu Värska Vallavalitsuse 02.12.2010 korraldusega nr 2-1/394. Teemaplaneeringu avalik väljapanek toimus 13.12.2010-09.01.2011. Kõigil huvitatud isikutel oli avaliku väljapaneku ajal võimalik teemaplaneeringuga tutvuda Värska ja Saatse raamatukogudes ja Värska valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal laekus 4 kirjalikku avaldust seisukohtade ja vastuväidetega. Värska Vallavalitsus edastas enne avaliku arutelu toimumist vastuväiteid esitanud isikutele kirjalikult ka omapoolse seisukoha vastuväidete arvestamise või mittearvestamise kohta. Teemaplaneeringu avalik arutelu toimus 17.01.2011 kell 16.00 Värska kultuurikeskuses. Avaliku väljapaneku ajal vastuväiteid esitanud isikud või nende esindajad viibisid ka avalikul arutelul. Kolme kirjaliku avalduse esitaja ettepanekud võeti arvesse või saadi avalduse esitajaga kokkuleppele. Verhulitsa küla avalduse osas, millega külaelanikud ei soovi oma küla määramist miljööväärtuslikuks alaks, kokkulepet ei saavutatud. Lisaks Verhulitsa külale on samasisulised avaldused enne avaliku väljapaneku toimumist esitanud ka Podmotsa ja Õrsava küla elanikud. Kokkulepet nende kolme külaga ei saavutatud ja külade avaldused esitati koos teemaplaneeringuga maavanemale järelevalvesse.